Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szerencsehónap Nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

2024.06.12.

1. Általános rendelkezések

Játékot hirdetünk a Nordland webáruház vásárlói részére. A „Szerencse hónapja”

Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője a Nordland C. Kft. (továbbiakban: „Szervező”). A Nyereményjáték lebonyolításával

összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező

által megbízott ügynökség, az OpenOnline Kft. (továbbiakban: „Lebonyolító”)

látja el.

2. Nyereményjáték mechanizmusa és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A Szervező a webaruhaz.nordland.hu oldalán, 2024.06.12. – 2024.08.31.

között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján.

A Szervező webaruhaz.nordland.hu oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a

felhasználóknak lehetősége van havonta 1 alkalommal visszanyeri vásárlásának 50%-át, ha teljesítik a lent leírtakat:

- a 2024.06.01-től 2024.06.30- ig vásárol, vagy a következő 2024.07.01-től 2024.07.31- ig  és 2024.08.01-től 2024.08.31-ig vásárol a webaruhaz.nordland.hu webáruházban

 

A lebonyolító  havonta 1 nyertest sorsol, akik az alábbi nyereményt kapja meg:

visszanyeri vásárlásának 50%-át amelyet a webáruházban letud vásárolni szeptember hónap végéig.

Sorsolások :

2024.07.04-én 12 órakor.

2024.08.08-án 12 órakor.

2024.09.03-án 12 órakor.

A nyerteseket privát értesítjük, majd a facebook oldalon közzétesszük.

 

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak a webaruhaz.nordland.hu oldal vásárlói vehetnek részt. A

nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált vásárló és vásárlással rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való

részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban

foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és

betartása.

3. Kizárások

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket

vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt

egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a

nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító

közzéteszi a Webaruhaz.nordland.hu oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről

megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal

kapcsolatban a Webaruhaz.nordland.hu oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a

promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen

hivatalos szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató automatikus elfogadását

jelenti.

4. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem

válthatók.

A nyertesekkel a sorsolástól számított 5 napon belüli jelentkezés után, a

e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan

megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan

nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési

kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való

eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremények

felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és

kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

6. Adatkezelés

Nyereményjáték során megadott adatok

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag

szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való

részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

1.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a játékban részt vevő hozzájárul, hogy

nyerés esetén a Cég a nyertesek névsorában közzétegye, továbbá, hogy a

nyeremény átvételekor róluk fényképfelvétel készüljön.

1.3. Érintettek tudomásul veszik, hogy Szervező a nyertesekről készült

felvételeket nyomtatott és elektronikus anyagaikban felhasználhatja.

1.4. A Nordland C. Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az

adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

1.5. A Nordland C. Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a

Játékosok adatait.

 

1.6. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Játékos esetén: vezeték- és

keresztnév, e-mail cím.

1.7. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.

1.8. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése.

1.9. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az

adatokat a játék végéig, valamint a nyeremény-átvételi folyamat végéig kezeli.

1.10. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A

személyes adatokat a Nordland C. Kft. marketing munkatársai, valamint az

OpenOnline Kft. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

1.11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett

bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:
nordland@nordland.hu

1.12. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

1.13. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: OpenOnline Kft, Győr,

9022, Bisinger sétány 2.

Az érintettek jogai

6.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben

felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve

az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,

hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül

törölje meghatározott feltételek esetén.

6.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek

figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve

technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat

kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának

törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbi feltételek valamelyike teljesül:

· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez;

· Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy

másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta a

játékos.

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak a Nordland C. Kft. általi kezelése ellen,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

6.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e

célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a

közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok

közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá

nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

· Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog

teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

· Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek

nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a

kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági

jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a

megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei

és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,

változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő

technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a

kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve,

többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások

folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását

és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a

személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő

időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és

értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő

 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi

incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni

kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő

vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és

elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,

valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az

adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve

adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike

teljesül:

· az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a

titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel

nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

· az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,

magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

· a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy

olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan

hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről,

a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett

tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a

tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak,

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására

szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

7. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár

mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó

költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező

kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal

semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen

megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok

vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a

felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok

kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban

a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból

elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan

megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt

valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Nordalnd C. Kft

Szervező

Győr, 2024.06.07.